NOTA LEGAL

 

Denominació Social: DUET FIT, SL

Domicili Social: C/ BRUC 49 2º 2ª, 08009 BARCELONA

CIF: B65981953

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34864, Foli 33, Full Nº B252583, Inscripció 1a.

E-mail: info@duetfit.es 

Nombre del domini: http://www.duetfit.es/

 

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, DUET FIT, SL en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de DUET FIT, SL amb les següents finalitats:

         1.      Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per DUET FIT, SLaixí com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de DUET FIT, SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de DUET FIT, SL

         2.      Realitzar estudis estadístics.

         3.      Tramitar  sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari aDUET FIT, SL

         4.      Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

DUET FIT, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de DUET FIT, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de DUET FIT, SL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, DUET FIT, SL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a “INTRANET” l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir a la Web.

DUET FIT, SL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

          1.      E-Mail: info@duetfit.es

          2.      Correu Postal: C/ BRUC 49, 2º 2ª - 08009 BARCELONA.

          3.      De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@duetfit.es

D’igual forma, DUET FIT, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a DUET FIT, SL  la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a DUET FIT, SL  de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4.- DUET FIT, SL  es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- DUET FIT, SL  no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- DUET FIT, SL  no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web,  podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de DUET FIT, SL , a través del correu electrònic info@duetfit.es indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què DUET FIT, SL  pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a DUET FIT, SL  davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

SEGURETAT

DUET FIT, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de DUET FIT, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de DUET FIT, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per DUET FIT, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de DUET FIT, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de DUET FIT, SL.

Els continguts proporcionats per DUET FIT, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de DUET FIT, SLo de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. DUET FIT, SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se DUET FIT, SL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a DUET FIT, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

DUET FIT, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, DUET FIT, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. DUET FIT, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

DUET FIT, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas DUET FIT, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

DUET FIT, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari.DUET FIT, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de DUET FIT, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Referent a la informació facilitada sobre riscos a la salut per a la realització de les activitats esportives i de fitness desenvolupades al DUET FIT, S.L. i sobre exoneració de responsabilitat per danys i lesions.

El Client, després de llegir detingudament el contingut del present document, obtenint i sol·licitant tota la informació pertinent, subscriu el mateix, acceptant lliurement i amb ple coneixement les declaracions relatives als riscos de la seva salut i responsabilitats derivades de la seva participació a les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al Centre DUET FIT.

El Client declara que ha estat informat pel personal del DUET FIT, S.L. dels riscos que per la seva salut suposa la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al DUET FIT, S.L. , que coneix i accepta aquests riscos sota la seva, única, exclusiva i total responsabilitat.

El Client declara i reconeix que el personal del DUET FIT, S.L. li ha informat que la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen als centres esportius poden produir, fins i tot quan es realitzin adequadament i amb prudència i seguint les corresponents instruccions, lesions greus per la salut, i així, declara expressament que accepta aquests riscos sota la seva única responsabilitat.

El Client declara i fa constar que no pateix ni ha patit cap patologia mèdica que l’impedeixi o dificulti, o li pugui impedir o dificultar participar a les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al DUET FIT, S.L.. També declara el Client que no ha patit ni pateix cap patologia, i en concret, cap patologia de tipus cardiovascular, que pugui incrementar el risc normal, general i inevitable derivat de la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al DUET FIT, S.L.

El Client declara i fa constar que s’inscriu al DUET FIT, S.L. i realitzarà les activitats esportives i de fitness que en el mateix es realitzin sota la seva única i exclusiva responsabilitat, coneixent els riscos que comporta la realització de les mateixes i comprometent-se a realitzar-les amb la deguda i necessària prudència i a no realitzar activitats que, per la intensitat de l’esforç físic que comporten i que personalment li exigeixen, poden incrementar els riscos normals i generals derivats de l’exercici d’activitats esportives i de fitness.

El Client accepta i reconeix que, encara que s’hagi sotmès per recomanació del personal del DUET FIT, S.L.  a una revisió mèdica completa amb caràcter previ a inscriure’s al centre esportiu, això no exclou que pugui patir patologies no consignades a l’informe mèdic relatiu a la revisió, que l’impedeixi realitzar les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al DUET FIT, S.L. o que pugui patir lesions greus amb motiu de la seva participació a les mateixes.

D’acord amb les manifestacions, mitjançant aquest document, des d’ara i pel futur, el Client renuncia expressament i amb caràcter irrevocable a reclamar a l’ empresa o al personal de la mateixa,  o a les persones i entitats col·laboradores i vinculades a les mateixes, indemnització de qualsevol tipus pels danys, perjudicis o lesions, amb independència de la gravetat de les mateixes, que pogués patir i es derivessin de la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupin en el DUET FIT, S.L.

 

Mitjançant el click efectuat declaro haver llegit i accepto les clàusules relacionades amb els riscos existents per a la salut i de protecció de dades de caràcter personal, així mateix accepto la normativa interna del centre esportiu.

 

  Politica de devolucions i Dret de desistiment

 

Si un cop rebuda pel client la confirmació que és client del nostre centre mitjançant l’enviament per part de l’empresa gestora d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat, el client vol desistir de la contractació sense necessitat de justificació, té dret a fer-ho dins del termini de fins als catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la confirmació esmentada i que determina la data de celebració del contracte. Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, qualsevol dels clubs de Grupo Duet no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis.

 

Si el Client desitja desistir del contracte de prestació de serveis que ha començat a prestar-li durant el termini dels 14 dies de desistiment, això és, si el client accedeix a les instal·lacions de qualsevol Club  membre de Grupo Duet fent ús de la seva condició com a client abonat o beneficiant-se d’algun altre servei relacionat amb aquesta condició, haurà el client d’abonar a Grup Duet la part proporcional del servei efectivament prestat. No així qualsevol quantitat que hagi abonat, ja sigui en concepte de preu, un cop descomptat l’import proporcional a la part del servei prestat, com en concepte diferent del de preu, haurà de ser retornada per part de l’empresa gestora al client. El client que vulgui exercitar el seu dret a desistir del contracte d’acord amb el que s’acaba d’esmentar, ens ho ha de notificar a través d’una declaració inequívoca. Ho pot fer enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «Desistiment del contracte d’alta on-line com a client Duet» a Atenció al Client del Grup Duet per correu electrònic a duetsports@duetsports.com o per correu ordinari a l’adreça següent: c/Bruc, 49, 2-2, 08009 Barcelona, indicant les dades identificadores del contracte i dels contractants.

 

Per canviar de modalitat i/o a un altre Club Duet quan ja s’és client Duet, cal adreçar-se a aquest efecte a la recepció dels Clubs Duet. El desistiment a la contractació de client Duet respectant el que estableixen aquestes condicions no comporta cap penalització a càrrec del client, si bé aquest ha d’assumir el cost de les despeses en què hagi incorregut pel seu compte.